Office:+421 948 012 226, +421 940 659 242
Invoices:+421 940 514 515
Write us
Doprava
cieľavedomá a účelná ľudská činnosť, ktorá spočíva v priestorovom premiestňovaní tovaru a osôb pomocou dopravných prostriedkov po dopravných cestách v priestore a čase.
Dopravca
osoba alebo podnik, ktorá prevádzkuje dopravu pre vlastnú alebo cudziu potrebu.
Preprava
výsledný produkt dopravy, ktorým sa uspokojujú potreby premiestňovania.
Prepravca
súhrny názov pre odosielateľa a prijímateľa.
Zasielateľstvo
obstarávanie, zabezpečovanie prepravy vecí, prípadne ďalších služieb súvisiacich s prepravou, pod vlastným menom na cudzí účet na základe zasielateľskej zmluvy.
Zasielateľ
obstarávateľ dopravy, medzi zasielateľom a príkazcom vzniká prepravný vzťah. Medzi hlavné úlohy a činnosti zasielateľa patria:
 • Obstarávanie prepravy a prekládky: Zasielateľ má za úlohu vybrať najvhodnejší dopravný prostriedok podľa hľadísk kvality . Podrobná znalosť prepravných podmienok a taríf sú rozhodujúce pre voľbu optimálneho dopravcu a dopravného prostriedku. Musí mať znalosti o podmienkach dovozu , vývozu a colných otázkach. Obstaráva prepravu s využitím dopravcu, uzatvára nákladnú zmluvu, vystavuje nákladné doklady. Okrem toho obstaráva prekládku tovaru.
 • Vykonávanie prepravných a prekládkových činností: Zasielateľ môže prepravovať tovar vlastným dopravným prostriedkom ako aj vykonávať prekládku vlastným prekladajúcimi zariadeniami.
 • Zberná činnosť: Zoraďovanie, distribúcia zásielok patrí k najdôležitejším úkonom zasielateľa. Môže sa jednať o pozemné, vodné a letecké zásielky.
 • Skladovanie a obstarávanie skladov: Tovar sa skladuje pred, počas a po preprave. Zasielateľ to zabezpečuje uzatvorením skladovacej zmluvy so správcom skladu alebo tovar uskladní vo vlastnom sklade.
  1. prepravné poradenstvo – Zasielateľ radí v otázkach prepravy, odkazuje zákazníkovi najvýhodnejší druh dopravy.
  2. kontrola tovaru – tu patrí váženie, meranie, počítanie, označovanie, odoberanie vzoriek, zisťovanie škôd a pod.
  3. spracovanie tovaru – naplňovanie, miešanie, triedenie, preberanie a pod.
  4. balenie – pristavenie kontajnerov, debnenie, označovanie, viazanie, paletizácia a pod.
  5. logistické služby – poradenstvo, vývoj, prevádzka log. systémov, pri zaobstarávaní tovarov a jeho distribúcii.
Incoterms (pôvodne z angl. International Commercial Terms - medzinárodné obchodné podmienky) je súbor medzinárodných pravidiel na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacie doložky) v zahraničnom obchode. Ojedinele sa používajú aj pri vnútroštátnych obchodných transakciách. Hovorovo slovo „Incoterms“ označuje „doložky podľa Incoterms“. Incoterms určujú v podstate miesto a spôsob prechodu rizika (za stratu tovaru a podobne) a podmienky (colné odbavenie, prevzatie tovaru atď.), vyplývajúce z dodacích doložiek uvedených v kúpno-predajnej (nie prepravnej) zmluve, teda riziká a podmienky vo vzťahu medzi predajcom a kupujúcim, pri medzinárodnom obchode. Doložka Incoterms má vždy podobu niekoľkopísmenovej skratky (napr. DAF). V ideálnom prípade sa do zmluvy teda napíše napr. ....DAF Bratislava....Zmluva sa riadi Incoterms 2000… a v praxi sa potom skratka DAF vykladá podľa textu Incoterms 2000.

Pravidlá pre akýkoľvek druh (akékoľvek druhy) dopravy
 • EXW – EX WORKS / ZO ZÁVODU (…dohodnuté miesto)
 • FCA – FREE CARRIER / VYPLATENÉ DOPRAVCOVI (…dohodnuté miesto)
 • CPT – CARRIAGE PAID TO / PREPRAVA PLATENÁ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREPRAVA A POISTENIE PLATENÉ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • DAP - DELIVERED AT PLACE / S DODANÍM NA MIESTO (…dohodnuté miesto určenia) - nahrádza bývalú doložku DDU
 • DAT - DELIVERED AT TERMINAL / S DODANÍM NA TERMINÁL (...dohodnutý terminál)
 • DDP – DELIVERED DUTY PAID / S DODANÍM CLO PLATENÉ (…dohodnuté miesto určenia)
Pravidlá pre dopravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách
 • FAS – FREE ALONGSIDE SHIP / VYPLATENÉ K BOKU LODE (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB – FREE ON BOARD / VYPLATENÉ NA LOĎ (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • CFR – COST AND FREIGHT / NÁKLADY A PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)
 • CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT / NÁKLADY, POISTENIE a PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)

- We save your time and money -